Digitální fotogrammetrie

V posledních dvou letech vznikla ve spolupráci matematiků, geodetů a památkářů nová metodika dokumentace historických objektů, využívající plně technologii tzv. optického skenování
- digitální 3D fotogrammetrie.

Technologie a snímkování


Nespornou výhodou této technologie je její bezpečnost, založená na absolutně bezkontaktním sběru dat a také její momentálně nepřekonatelná přesnost.

Pořízené snímky mají významnou hodnotu dokumentární, měření z nich lze kdykoliv doplňovat, ověřovat a rozšiřovat o nové poznatky (již bez nutnosti dalšího přístupu k vlastnímu historickému objektu).

Periodicky opakované snímkování naopak rozšiřuje znalosti o změnách předmětu měření v čase a poskytuje tak další důležité informace pro různé jiné vědní discipliny.

Letecké snímký za pomocí bezpilotních prostředků

Spolu s možností bezpilotních prostředků je možné poměrně rychle a levně pořídit neuvěřitelně podrobnou dokumentaci i rozsáhlých ploch a objektů. Letecké snímky lze využít i k jiným účelům, nejen jako základ plánové dokumentace. Vzhledem k možnostem snímání z velmi malé výšky, je možné využití pro případnou vizuální revizi korun zdí, střech, úžlabí apod.

Výsledkem pak může být série leteckých snímků lokality, přesný půdorysný a výškopisný plán i přesný virtuální model terénu a celého objektu. Takový model lze v jakémkoliv místě řezat a vytvářet tak přesné podklady pro architektonické plány.

Detail, který hotový virtuální model ponese je prakticky neomezený.


Celá technologie je nastavena tak, aby bylo možno hotový model dále v budoucnu rozšiřovat a zpřesňovat.

Hlavní výhody digitální dokumentace historických objektůZdroj přesných (nejen) metrických informací

Dokumentace a podklad pro tvorbu kopií, případně skutečnou rekonstrukci

Virtuální turistika a virtuální muzea

Podrobná dokumentace stavu předmětu v roce provedení skenování


Pohledy z míst nedosažitelných v reálném světě

Interakce s objektem bez rizika jeho poškození či zničení

Přesná dokumentace v případě zničení (degradace zdiva, aktuální pro torzální architekturu)

Přesný geodetický podklad pro architektonické plány (projekty oprav)

Další služby


Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás